Årsmötet idag äger rum kl 17 i Bengtsfors Bibliotek, Dalslandsrummet.

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare, en justerare.

§  4. Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 5. Verksamhetsberättelse

§ 6. Bokslutsrapport

§ 7. Revisionsberättelse

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 9. Val av styrelse inkl ordförande

§ 10. Val av styrelsesuppleant

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

§ 12. Val av valberedning

§ 13. Fastställande av medlemsavgift och behörighet för firmatecknare

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Mötets avslutande