Som medlem i Kulturföreningen Strömmar i Dalsland är du välkommen till föreningens årsmöte. Det äger rum onsdag den 1 mars 2023 kl 18:00. Platsen är Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Norra Långgatan 19 i Åmål.

Om du inte kan närvara på plats är du välkommen att delta digitalt.
Skicka ett mail om detta till davidh.dickson@icloud.com så får du en möteslänk tillbaka.

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare, en justerare.

§  4. Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 5. Verksamhetsberättelse

§ 6. Bokslutsrapport

§ 7. Revisionsberättelse

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 9. Val av styrelse inkl ordförande

§ 10. Val av styrelsesuppleant

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

§ 12. Val av valberedning

§ 13. Fastställande av medlemsavgift och behörighet för firmatecknare

§ 14. Övriga frågor.