Digitalt Kvinnorum

OBS! Projektet är under uppbyggnad nu, så du är välkommen med synpunkter.

  1. Målgrupp: Kvinnor med utbildning, både inrikes och utrikes födda. Boende i Bengtsfors samt på andra orter såväl i som utanför Dalsland.
  2. Metod: Digitala möten för samtal, kreativa och fysiska aktiviteter.
  3. Syfte: Interkulturell dialog
  4. Mål: Utbyte av erfarenheter, där inrikes och utrikes födda lär sig om varandra och av varandra. Förbättrad livskvalité.

Projektets teman är familj, relationer, livsstil, hälsa, mat, utbildning, ekonomi och andra ämnen som deltagarna önskar ta upp. Digitala föredrag planeras vid behov. Digitala samtalsmöten genomförs i kombination med såväl konstnärliga övningar som fysiska aktiviteter. Streamade besök på intressanta platser planeras också.

.

English:

Digital Women’s Chamber 

NOTA BENE! The project is under construction now, so you are welcome to comment. 

Target group: Women with education, both domestic and foreign born. Living in Bengtsfors and in other places both in and outside of Dalsland. 


Method: Digital meetings for conversations, creative and physical activities.

Purpose: Intercultural dialogue 

Aim: Exchange of experiences, where domestic and foreign-born women learn about each other and from each other. Improved quality of life.

The project’s themes are family, relationships, lifestyle, health, food, education, finances and other topics that participants wish to address. Digital lectures are planned when needed. Digital conversation meetings are conducted in combination with both artistic exercises and physical activities. Streamed visits from places of interest are also planned.