Många invandrare har kulturell och konstnärlig yrkeserfarenhet från sina hemländer. De kunde fortsätta sin roll i sitt nya hemland, men det finns stora hinder för dem att förverkliga sina förmågor.

Vid närmare granskning ser man att dessa grupper har svårt att uppfylla villkoren för att få arbete inom sitt utbildningområde, inklusive en hög språknivå.

Invandrare, som är läkare, advokater och ingenjörer behöver kvalificeras enligt den svenska arbetsmarknadens krav, vilket kräver speciella program och relativt lång tid. Detta är något annorlunda för andra kategorier av intellektuella, som författare, journalister och konstnärer. De kan gradvis utveckla sin förmåga genom att arbeta inom sitt arbetsområde eller ett område nära det.

När det gäller Sverige har majoriteten i denna kategori bott i Sverige i mer än sex år och har fått svenskt medborgarskap, men deras status har inte förändrats mycket. Detta bör tas hänsyn till i kulturinstitutionernas planer.

I kulturplanen för Bengtsfors kommun för åren 2015-2020  står det till exempel att kommunen ska skapa praktik och jobb för ungdomar inom det kulturella området. I den kommande utvärderingen behöver det framgå hur många nya svenskar som ingick i planen och vem som praktiskt sett gynnades av den.

Det kan noteras att planen inte talade om kreativa människor med intellektuell eller konstnärlig erfarenhet, och detta behöver tas upp i nästa plan för åren 2021-2025. 

Nästa kulturplan bör också säkerställa ett aktivt och brett deltagande av intellektuella och konstnärer bland de nya svenskarna i planeringen och i genomförandet av kulturaktiviteter. 

Det är också viktigt att de ansvariga för kulturplanen undersöker möjligheten att hjälpa journalister, författare och konstnärer bland de nya svenskarna att hitta arbete inom deras kompetens eller inom kulturområdet i allmänhet.

Utbildade och kultiverade nya svenskar är en viktig resurs när det gäller att integrera nya svenskar i det svenska samhället. De kan bidra mycket till att ändra den negativa stereotypen om invandrare bland samhällsgrupper som tror att de är en börda för samhället istället för att vara en tillgång.

/Amer Rashed Elias